Metody sterowania przepływem produkcji
Każdy przedsiębiorca, nie ważne, mały czy duży, spotyka się z problemami, które są codziennością funkcjonowania w biznesie - dostawcy opóźniają transport, maszyny się psują, dostarczone materiały odbiegają od oczekiwanej jakości, a sami klienci bardzo często zmieniają zdanie, i to dosłownie w ostatniej chwili.i sterowania procesami produkcji wykorzysta mo na równie metody oparte o teori programowania sieciowego.. Wdrożenie systemu ssącego, zwanego również systemem kanban, umożliwia produkcję w odpowiedzi na żądanie klienta, bez zbędnych zapasów.. Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę systemu produkcyjnego, dla którego opracowano nową metodę planowania i sterowania produkcją.Kanban, czyli sterowanie produkcją według zasad Lean Manufacturing.. Zarządzanie przepływem materiałów w procesie zaopatrzenia (rys. 1.1), ma na celu zapewnieniePlanowanie produkcji.. Profesora Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra Sebastian Saniuk3 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania, ul. Podgórna 60, 65-246 Zielona Góra Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń5.. Sterowanie zasobami materiałowymi i produkcyjnymi 35 2.2.4.. 3.Jedną z metod służących planowaniu produkcji jest kanban, który informuje o momencie, kiedy produkt zostanie zużyty przez proces w dole strumienia..

Sterowanie przepływem produkcji 2.1.

Umiejscowienie punktu rozdzielającego w sferze fizycznej dystrybucji lub na granicy strefy dystrybucji (położenie 1° i 2°) powoduje, że przepływ materiałów w sferze produkcji odbywa się wyłącznie na podstawie prognoz przyszłego zapotrzebowania, a sterowanie tym procesem oparte .System sterowania przepływem i jakością produkcji 99 trów skrawania jest elementem szerszego zagadnienia, jakim jest dobór warun-ków skrawania procesu obróbki skrawaniem.2.2.2 Zasady i metody sterowania przepływem produkcji 27 2.2.3 Sterowanie zasobami materiałowymi i produkcyjnymi 35 2.2.4 Analiza sprawności systemu przepływów produkcyjnych 37 2.2.5 Pytania i polecenia kontrolne 52 2.2.6 Zadania do samodzielnego wykonania 53 2.3 Sterowanie procesami zakupu 55 2.3.1 Logistyka zaopatrzenia 555) produkcję - od zidentyfikowania istniejącego zapotrzebowania na produkt do czasu wykonania tego produktu, 6) dystrybucję - od wyprodukowania wyrobu gotowego do dostarczenia go do odbiorcy, Justyna TROJANOWSKA, Edward PAJĄK.. Parametry wspomagające sterowanie: seria produkcyjna, partia produkcyjna, cykl produkcyjny: takt, rytm, okres powtarzalności, wielkości zapasów..

Zasady i metody sterowania przepływem produkcji 27 2.2.3.

Pytania kontrolne 52 2.2.6.. Analiza sprawności systemu przepływów produkcyjnych 37 2.2.5.. Niezbêdnym elementem jest wykorzystanie odpowiednio opracowanych narzêdzi informatycznych.Analiza procesu z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości jest metodą pozwalającą na zrozumienie przepływów w procesie produkcyjnym oraz ukazanie działań wytwórczych towarzyszących powstawaniu wyrobu.Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) jest to graficzne narzędzie, które pozwala zobrazować i zanalizować ważne elementy procesów produkcyjnych oraz daje możliwość poprawy ciągłości procesów przepływu materiału i informacji w lean manufacturing.Dzięki tej technice można wykluczyć czynności zbędne w procesie produkcyjnym, a co więcej możemy dostosować .− w obszarze produkcji - wykorzystywanie metod wspomagajcych prace zwizane ą ą z uruchamianiem nowej produkcji, sterowanie produkcją oraz samą produkcję, − w obszarze logistyki - kształtując łańcuchy dostaw, tworzc systemy logistycznej ą obsługi klienta, wdrażając nowoczesne systemy informatyczne ułatwiającena efekty stosowania danej metody sterowania przepływem materiałów..

Sterowanie procesem produkcji 24 2.2.1.

SMED - zespołowa redukcja czasu przezbrojenia maszyn „5"S" - Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodoskonalenie; KAZEIN - ciągłe doskonalenie; TPM - ZERO usterek maszyn, ZERO wad, ZERO wypadków; JiT - zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją•sterowanie przepływem produkcji .. Techniki (sposoby, metody) planowania i sterowania produkcją.. Ważne, by poznać szczegóły projektowania tego systemu i zapoznać się z istotą poziomowania produkcji.osiągana poprzez planowanie, organizowanie, kierowanie i sterowanie oraz kontrolowanie procesu zaopatrzenia, integrację z pozostałymi procesami przedsiębiorstwa oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji1.. Przedsiębior-stwo zaczęło generować zyski oraz dotrzymywać terminów ustalo-nych z klientem.Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji Sterowanie międzykomórkowe Polega na rozłożeniu planu produkcji przedsiębiorstwa pomiędzy poszczególne komórki, uwzględniając strukturę wyrobów, specjalizację komórek, przepustowość (zdolności produkcyjne).Produkcją, ul.. Zapasy produkcji w toku Wszystkie wspomniane powyżej techniki i metody sterowania przepływami produkcji odnoszą się w głównej mierze do minimalizacji poziomu zapasów produkcji w toku.Zmiany jakie zaszły w zarządzaniu przepływem materiałów z metody push na pull spowodowały skrócenie czasu produkcji zle-ceń..

Wprowadzenie do sterowania produkcją 24 2.2.2.

I. Sterowanie według rytmuSterowanie zapasami Metody tworzenia zapasów są jednym z najważniejszych zadań dla przedsiębiorstw .. mówimy o sterowaniu przepływami w przedsiębiorstwie, to nie należy tego utożsamiać .. zwany produkcja w toku; są to materiały i półprodukty w sferze wytwarzania orazSyllabus | 2018/2019 | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Sterowanie przepływem produkcji | Wyświetl Wróć Data utworzenia: 17-04-2012Położenie punktu rozdzielającego wpływa na sposób sterowania przepływem strumienia materiałów.. Funkcje procesu sterowania Realizacja procesu sterowania przepływem produkcji odbywa się poprzez wykorzystanie funkcji: planowania, wytwarzania, ewidencjonowania, i koordynowania działań [1].. W skład metody kanban wchodzi analizowanie, planowanie, przepływ informacji oraz przydzielanie i kontrolowanie zadań związanych z produkcją.Opracowanie to poświęcone jest sterowaniu zapasami, dlatego na wstępie chciałybyśmy odpowiedzieć na pytanie: 2.Czym są w ogóle są zapasy?. Kanban steruje przemieszczeniami materiałów, uwzględniając zarówno czas, jak i ilość, w zależności od sygnałów z procesu w dole strumienia.2.. Posiada cechy omówionych wczeœniej systemów MRP I, MRP II oraz JIT.. Jej fundamentem jest kontrola rzeczywistego zużycia materiałów, a także wizualizacja całego procesu.. Każda metodyka sterowania produkcją powinna być oparta o określone założenia przyjętej strategii zarządzania.2.2.. W sterowaniu przepływami produkcji stosuje się dwie podstawowe grupy metod: sterowanie terminem zamówienia oraz poziomem zapasów.. Zadania do samodzielnego wykonania 53 2.3.Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusyKanban to określenie metody wykorzystywanej do sterowania procesem produkcji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt