Podsumowanie pracy inżynierskiej
Ważne jest także, aby przedmiotowy fragment pracy został jednocześnie poprawnie skonstruowany i stanowił atrakcyjną treść dla odbiorcy.Praca dyplomowa - inżynierska Aplikacja mobilna: sklep z elektroniką Tomasz Jopek słowa kluczowe: Android Firebase MVP krótkie streszczenie: Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla systemu Android w wersji 5.0(Lolipop) i wyższych.. Przy rejestracji inżynierskiej pracy dyplomowej należy dostarczyć:METODYKA PISANIA PRACY INŻYNIERSKIEJ - PROMOCYJNEJ.. Tekst pracy inżynierskiej powinien być wyjustowany (prawa i lewa strona tekstu powinna stanowić równą linię wzgędem kartki).. Tematem rozdziału czwartego są narzędzia i moduły wykorzystane przy tworzeniuPodsumowanie Na zakończenie przedstawiamy w skrócie wyniki naszych badań, wnioski płynące z przeprowadzonej przez nas analizy, konkluzje naszych rozważań.. Z pracy dyplomowej magisterskiej wynika dodatkowo, że jej autor potrafi tworzyć nową przydatną wiedzę.Pracę inżynierską można znaleźć tutaj.. Część praktyczna > Część teoretyczna.. Implementacja 37 6.1 Wprowadzenie 37 .. Do wybrania tego konkretnego zagadnienia jako tematu pracy inżynierskiej przekonały mnie doświadczenia, które zdobyłem podczas nauki na RWTH Aachen w Akwizgranie w ramach wymiany studenckiej.. Natomiast w pracach opisowych, pisanych bez ściśle ustalonej struktury takiej jak IMRaD, ostatni rozdział zwykle nosi nazwę „Podsumowanie"..

Zasady pisania pracy inżynierskiej.

Praca dyplomowa licencjacka oraz praca dyplomowa inżynierska potwierdzają, że ich autor, wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę i kompetencje, potrafi zrealizować cel pracy zgodny z kierunkiem studiów.. Czcionka Arial lub Verdana, rozmiar 11, interlinia 1,15, akapit z wcięciem 0,5cm.Praca powinna mie ć nast ępuj ącą struktur ę: Strona tytułowa (powinna by ć zgodna z szablonem umieszczonym na edu.ics.p.lodz.pl) Wst ęp Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Podsumowanie Spis rysunków Spis tabel (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy) Spis listingów (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy)naukowego.. Celem pracy było stworzenie oprogramowania,Ukończone studia zaoczne 4letnie bez obrony pracy inżynierskiej, to jakie wykształcenie ?. Uczelnia ta, w ramach niektórych kursów,Przedstawiona praca inżynierska składa się z ośmiu głównych rozdziałów, z czego pierwszy to wstęp a ostatni to podsumowanie.. Podsumowanie i wnioski z badaM własnych Zrealizowany program badaM własnych miał na celu wykazanie mocliwoWci wykorzystania charakterystyk fizycznych nieniszcz>cych procesów wzbudzanych w badanych materiałach - kompozytach polimerowych - do oceny zmian charakterystyk ucytkowych badanych materiałów.. Praca inżynierska, musi stanowić kompletne rozwiązanie zadania inżynierskiego - z wykorzystaniem wiadomości zdobytych w toku studiów.Przedstawiona praca inżynierska porusza kilka problemów z dziedziny programowania, głównie aplikacji mobilnych, ale również dziedzin pokrewnych..

Formularz recenzji należy włożyć do pracy.

Nie tylko ze względu na to, że stanowi zamknięcie naszej pracy i musi opisywać to, co udało nam się w niej osiągnąć, ale także dlatego, że inne osoby (na przykład recenzent, promotor), przy pierwszym kontakcie z pracą licencjacką, często najpierw zwracają uwagę na wstęp pracy licencjackiej oraz właśnie .Podsumowanie Celem powyższej pracy inżynierskiej było porównanie wybranych sprzętowych oraz programowych zapór sieciowych a także zaprojektowanie dydaktycznej strony internetowej, na której zostały przedstawione zagadnienia omówione w ramach pracy.. W ostatniej części pracy dyplomowej zwięźle odnosimy się do wybranego tematu, problemu oraz tego, czy cel badania .Wnioski (podsumowanie całej pracy), Bibliografię (spis literatury technicznej i naukowej, wykorzystanej do napisania pracy).. Listę literatury naukowej Praca inżynierska.. 2012-11-15 20:45:06 Czy pomożecie napisać zakończenie zadania?. Streszczenie Uniwersytety wymagają, by pod .Pamiętaj jednak, że podsumowanie pracy inżynierskiej, a także każdej innej pracy dyplomowej, musi być przede wszystkim treściwe i rzeczowe.. Wykaz piśmiennictwa 9.. 2011-02-13 14:47:52Pracę należy pisać w jakimś edytorze tekstów..

Przedmiotem pracy ... Podsumowanie i wnioski końcowe 6.

Wszystko po to, aby na końcu zaproponować dalsze przemyślenia/hipotezy/badania.Mamy nadzieję, że wyżej wymienione wskazówki ułatwią Wam napisanie prawidłowego zakończenia pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej.. Część teoretyczna pracy inżynierskiej w żadnym wypadku nie może dominować nad praktyczną!. 11 • powinny podsumowywać pracę, uwypuklając osiągnięcia własnePRACA INŻYNIERSKA Temat: Aplikacja sterująca odtwarzaczem multimedialnym dla urządzeń mobilnych o ograniczonych zasobach sprzętowych Remote media controller for mobile devices with limited resources Imię i nazwisko: Maciej Stankiewicz Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja Opiekun pracy: dr inż. Jarosław BułatPodsumowanie pracy licencjackiej jest bardzo istotnym elementem dzieła.. Całość pracy kończy krótkim podsumowaniem zawierającym moje spostrzeżenia, które na pewnoZakończenie do pracy licencjackiej i magisterskiej zajmuje przeważnie od 2 do 4 stron maszynopisu znormalizowanego.. Streszczenie W niniejszej pracy inżynierskiej opisano podstawy syntezy DDS, oraz związanej z nią konwersji cyfrowo-analogowej.. Praca inżynierska, choć musi zawierać część opisową, wyróżnia się przede wszystkim rozbudowaną częścią praktyczną, w której to wykazujemy się naszą wiedzą i zdobytymi umiejętnościami.Praca inżynierska powinna (właściwie musi) składać się z dwóch części: • doświadczalnej tzn. praktycznie wykonanego programu, systemu kom-puterowego, przeprowadzonych badań • analitycznej tzn. pisemnej pracy zawierającej aspekty analityczne Praca dyplomowa jako dzieło jest pisemnym opracowaniem monogra-5.7 Podsumowanie 36 6..

Zakończenie lub podsumowanie pojawiają się w pracach opisowych.

W przypadku prac doktorskich powinno być ono zdecydowanie bardziej rozbudowane i pogłębione.. Można wspomnieć, jakie jeszcze obszary powiązane z naszym tematem nie zostały zbadane i oczekują na opracowanie.. Głównym jej tematem przedstawienie .. Pozwalającej na przeglądanie produktów,Podczas pisania pracy inżynierskiej, można wykorzystywać znane technologie i metody na rozwiązanie zadania.. Podsumowanie napisanie zgodnie z tymi zaleceniami, stanie się pewnego rodzaju - wskazaniem wartości wykonanej przez Was pracy na określony temat, który posiada swoją literaturę, metodologię, badania, a także wyniki własne oraz indywidualne doświadczenia.Ostatnim rozdziałem pracy magisterskiej jest zwykle „Konkluzja", która zawiera wnioski i jest typowa dla prac badawczych.. Kryteria oceny pracy dyplomowejOstatnia część pracy to podsumowanie wcześniej wykonanych analiz i odpowiedź na ich podstawie na najważniejsze pytanie, a mianowicie w jakiej obecnie sytuacji finansowej znajduje się Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. oraz jak utrzymanie zachodzących w okresie od 2006 do 2010 roku tendencji może wpłynąć na jej przyszłość.Praca dyplomowa inżynierska Narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych Opiekun: dr inż. Jakub Gałka STRESZCZENIE Praca dyplomowa prezentuje zrealizowane narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych.. Rozdział trzeci zawiera opis rozwiązań istniejących na rynku.. Jeśli mają Państwo problem z napisaniem zakończenia do swojej pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej, bardzo prosimy o .Podsumowanie Korzyści, zastosowanie w przyszłości, materiał dla pokoleń… Koniec Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.. Zazwyczaj zaczynamy od przypomnienia tematu jak również celu pracy, po to aby płynnie przejść do przypomnienia w skrócie co opisywaliśmy/do czego doszliśmy w każdych rozdziałach.. W rozdziale drugim przedstawiono szczegółowe omówienie koncepcji.. W niektórych pracach humanistycznych podsumowanie nie jest konieczne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt