Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego języka angielskiego
3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej 4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka .3.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ UZASADNIENIE.. Sułkowice.. jest pozytywna lub negatywna.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r .. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Kryteria oceny pracy nauczyciela na kolejnych stopniach awansu obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.. Kędzierzyn-Koźle.. • 13.02.08 .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie nauczania „jzyk niemiecki", zatrudnionej w I Liceum Ogólnokształccym im.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX ... za okres stażu od 1 września 2003r.

zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres stażu w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, tj. sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, przepisy BHP, Statut Szkoły .Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wiąże się z realizacją planu rozwoju zawodowego, z odbyciem określonego przepisami stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, który ubiega się o ten awans będąc zatrudnionym w szkole, przedszkolu czy innej jednostce opiekuńczo-wychowawczej.Staż nauczycielski rozpoczęłam objęciem w dniu 1 września 2009 roku stanowiska nauczyciela języka angielskiego i języka polskiego w ….. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2009/2010 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).Zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną; Zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.

ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. 7 dni •Opiekun stażu pisze projekt oceny dorobku zawodowego w ciągu 7 dni i oddaje go dyrektorowi.. - czyli do 30 września.. uwzględnia stopień realizacji planu.. PODSTAWA PRAWNA.. Nauka języka obcego w domu - sprawdź, ile może mieć zalet!Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Wykształcenie: studia wyższe zawodowe (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej, z przygotowaniem pedagogicznym.. Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P.. W rozporządzeniu określono procentowo poziomy spełniania kryteriów .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Chełm.. Pobierz (doc, 26,5 KB) .. Pani - nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej w ubiegająca się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, w okresie swego stażu starała się możliwie najlepiej spełnić zadania wyznaczone sobie w planie rozwoju zawodowego..

Tylmanowa ... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.

Termin dokonania oceny Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Natomiast sama ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Tak jak to już obowiązywało wcześniej, oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor przedszkola - jako organ ustawowo uprawniony do .Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Karta Nauczyciela) „5a..

Ocena dorobku zawodowego.

ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania .doradca metodyczny języka angielskiego i francuskiego Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Pani .. odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego w terminie 1.09.2018 - 31.08.2019.. Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju na rok szkolny 2018/ 2019 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.. 14 dni •Dyrektor zasięga opinii rady rodziców .. 4.przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 .Plik Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu.docx na koncie użytkownika Miracz • folder Nadzór pedagogiczny • Data dodania: 22 sty 2011Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Nauczycielka w okresie odbywania stażu (1.09.2010-31.05.2011) realizowała zadania zgodnie z zatwierdzonym Planem Rozwoju Zawodowego.. 21 dni •Dyrektor ustala ocenę dorobku .3.. 2.Okres stażu: 1 września 2009r.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. do 31 sierpnia 2005r.. .Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy;nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.. DANE NAUCZYCIELA 1.. W ramach w/w studiów zdobyła certyfikat z języka angielskiego na poziomie A2.. Iwona Ziemianek.. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Okres stażu: od 1.09.2009 do 31.05.2010Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt