Czy interpretacja podatkowa jest decyzją
Wcześniejszą decyzję można zweryfikować za pomocą nadzwyczajnych środków prawnych m.in. stwierdzenia nieważności decyzji.Postępowanie o udzielenie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest postępowaniem podatkowym, a wydana interpretacja jest innym aktem niż decyzja podatkowa -.Stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji nie jest bowiem decyzją samowolną organu, lecz wymaga spełnienia przesłanek formalnych.Interpretacja podatkowa nie jest dana "raz na zawsze".. Co więcej, urząd skarbowy prowadzący postępowanie podatkowe może nie uwzględnić w swoim rozstrzygnięciu uzyskanej przez podatnika interpretacji.Również organy podatkowe nie są związane treścią interpretacji.. Wstęp Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego nie są instytucjami nowymi na gruncie prawa polskiego.. Czy opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych należy .Podsumowując, przepis art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, nie sprzeciwia się wydaniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, identycznych ze stanem faktycznym, który został objęty ostateczną decyzją podatkową, jeżeli wniosek o wydanie interpretacji będzie dotyczył innych okresów rozliczeniowych niż okres objęty decyzją lub postanowieniem organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA..

Wydana przez Organ interpretacja podlega kontroli sądowej.

Gdy podatnik udowodni wyeliminowanie ryzyka uszczuplenia dochodów podatkowych może wystąpić o zwrot pobranego podatku, naliczonego na podstawie art. 108 ust.. NIe zgadzam się z komentarzem wyżej - przywołane orzeczenie do sygn.. - nie ma tam słowa o ostatecznosci decyzjiNr 8, poz. 60 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.9.. Wówczas wydana interpretacja podatkowa chroni nas w dużo szerszym zakresie niż interpretacja wydana dla sytuacji zaistniałej w przeszłości.Chodzi o wniosek podatnika, który zastosował się do indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, o wskazanie w decyzji wysokości podatku objętego zwolnieniem z obowiązku zapłaty, a w .Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują sprzecznie między sobą prawo podatkowe.Minister finansów, inwestycji i rozwoju może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego..

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia.Jeżeli na moment wydania decyzji podatkowej faktury są w obrocie i nie zostały skorygowane przez podatnika to zasadnym jest określenie VAT na podstawie art. 108 ust.. Jak odwołać się od wydanej interpretacji podatkowej?. Instytucja interpretacji podatkowej jest uregulowana w Dziale II, rozdziale 1a - ustawy z dnia 20 sierpnia 1007 r.Tutejszy Organ podatkowy, mając na uwadze cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług informuje, iż w przedstawionej sprawie pobierana na podstawie decyzji administracyjnej opłata zwana rentą planistyczną nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ani w definicji świadczenia usług, zgodnie z art. 8 powołanej ustawy.Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne.Jest to pismo pozwalające na kontrolę przez niezawisły sąd administracyjny decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, które należą do władzy wykonawczej.Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest na czas nieokreślony - jest ona ważna bez określonego terminu ważności.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. 6 ustawy?. Opis działania formularza.1..

W ocenie WSA interpretacja podatkowa nie może służyć do celu jakim jest podważenie wcześniej zapadłej decyzji w sprawach podatkowych.

W samym 2017 r. wpłynęło do Krajowej Informacji Skarbowej 29 599 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych .Kolejna zaleta interpretacji podatkowych polega na tym, że interpretacje mogą pomóc przedsiębiorcy w sporze z urzędnikami.. Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o drogach publicznych, należy traktować jako należności wynikające z czynności publiczno-prawnych, niepodlegające ustawie o VAT w myśl art. 15 ust.. Interpretacja może zostać w przyszłości zmieniona, uchylona przez sąd, może zostać stwierdzone jej wygaśnięcie.. Interpretacja nie odnosi się bowiem do zdarzeń przeszłych.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia.. Jeżeli nie zgadzasz się więc z wydaną interpretacją i uważasz że Organ błędnie przedstawił w niej wykładnię lub stosowanie prawa podatkowego, możesz wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę.Istotą sporu w sprawie jest zasadność zastosowania przez organ interpretacyjny przepisów art. 14b § 5b pkt 1 i art. 14b § 5c ustawy z 29.8.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j..

Decyzje, o których mowa w art. 67d udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przez organ z urzędu, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania.Interpretacja podatkowa jako broń podatnika - kontrowersje, pułapki i szanse 1.

Organ może wydać decyzję wymiarową sprzeczną z interpretacją indywidualną, nawet w przypadku gdy podatnik zastosował się do niej w całości.. Stosowano je już w okresie międzywojennym1, jednak, spoglądając na dzisiejszy stan prawny, nietrudno powiązać je z zasadą wyjaśnianiaRe: Ostateczność decyzji organu odwoławczego.. Poza tym dyrektor KIS może stwierdzić wygaśnięcie indywidualnej interpretacji, jeśli jest ona sprzeczna z wydaną w identycznym stanie prawnym interpretacją ogólną.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. O tym, czy instytucja ta jest potrzebna, najlepiej świadczą dane liczbowe.. Ochrona gwarantowana interpretacją indywidualnąUwzględnienie interpretacji indywidualnej w określonej sprawie podatkowej, w tym skorzystanie z jej funkcji ochronnej, jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem jego czy organu kontrolującego.Instytucja indywidualnej interpretacji prawa podatkowego ma służyć przede wszystkim jako pomoc w stosowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych.. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Wprawdzie interpretacje podatkowe też wydają urzędnicy, ale czasem interpretacja podatkowa może być dla przedsiębiorcy obroną przed wykonaniem nielogicznej decyzji urzędników niższego szczebla.W przypadku tego rodzaju decyzji, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania (np. w podatku od nieruchomości czy w podatku rolnym).. I OSK 443/08 nie daje podstaw do takiego stwierdzenia albowiem podstawą sprawy była jedynie prawomocność orzeczenia jako przesłanka terminu do wniesienia wniosku o wznowienie post.. Skarżąca dążyła do podważenia tej decyzji poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Fakt wydania interpretacji nie ogranicza możliwości wydania decyzji podatkowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt